Privacybeleid

Volleybalvereniging Dosko hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volleybalvereniging Dosko houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid:
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Volleybalvereniging Dosko zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Volleybalvereniging Dosko verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoeren van de ledenadministratie;
 • Registratie bij de Nevobo als competitie spelend lid;
 • Innen van de contributie;
 • Informeren over verenigingsnieuws;
 • Uitnodigen voor verenigingsbijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst (inschrijfformulier);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybalvereniging Dosko de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankrekeningnummer.

Je persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging Dosko opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst.

Na beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst worden je persoonsgegevens bewaard:

 • In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • In het archief van oud-leden gedurende onbepaalde tijd voor adressering bij jubileumactiviteiten.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors

Persoonsgegevens van sponsors worden door Volleybalvereniging Dosko verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Factureren van de sponsorgelden;
 • Informeren over verenigingsnieuws.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het afsluiten van een sponsorcontract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybalvereniging Dosko de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging Dosko opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • De looptijd van het sponsorcontract.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrienden van Dosko

Persoonsgegevens van Vrienden van Dosko worden door Volleybalvereniging Dosko verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Innen van de donateursgelden.
 • Informatie verstrekken over verenigingsniejes.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge, schriftelijke of digitale aanmelding als Vriend van Dosko.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybalvereniging Dosko de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging Dosko opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangeeft als Vriend van Dosko geregistreerd te willen zijn.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Volleybalvereniging Dosko verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Interne communicatie;
 • Informeren over verenigingsniejes.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het zich aanmelden als vrijwilliger.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybalvereniging Dosko de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging Dosko opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men vrijwilliger is.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door Volleybalvereniging Dosko verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Registratie als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel;
 • Interne communicatie.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De aanmelding als bestuurslid.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybalvereniging Dosko de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID.

Je persoonsgegevens worden door Volleybalvereniging Dosko opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men als bestuurslid geregistreerd staat.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 • Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het registreren van competitie spelende leden (Nevobo).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Volleybalvereniging Dosko bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Volleybalvereniging Dosko van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Onze privacycoördinator is te bereiken op: info@doskovolleybal.nl.